Unlock - Giải mã - Mở mạng All HTC Phone

In

Unlock - Giải mã - Mở mạng All HTC Lấy ngay

HOTLINE : 0979-913-808

Địa chỉ : Số 4 Thiên Đức - Phường Vệ An - TP Bắc Ninh

HTC_Desire_1

 

HTC Android

HTC Bravo – Desire , HTC G7 , A8181 
HTC
Glacier – T-Mobile MyTouch 4g
HTC Click – Tattoo

HTC Legend , HTC G6 . A6363
HTC
Espresso – T-Mobile myTouch Slide
HTC Paradise
HTC Hero , HTC A6262
HTC
Sapphire – Magic , HTC A6161
HTC
Liberty – Aria – Gratia , Intruder , HTC G9 , A6366 , AT&T Aria
HTC
Vision – T-Mobile G2 – Desire Z
HTC Buzz – Wildfire , HTC G8 , A3333
HTC
Passion – Google Nexus One , HTC G5 , HTC Dragon
HTC
Dream – T-Mobile G1 , A71xx 
HTC
Spade – Ace – Desire HD

 

HTC Windows Mobile New

 

HTC Blackstone: HTC Touch HD
HTC Diamond: HTC Touch Diamond (Others on HTC Diamond Wiki Page)
HTC Iolite: HTC Touch Cruise, O2 Xda Guide
HTC Jade: HTC Touch 3G
HTC Leo: HTC HD2
HTC Mega: Touch2 , Touch2 , T3333
HTC Opal: HTC Touch Viva, T-Mobile MDA Basic
HTC Quartz: HTC Max 4G
HTC Raphael: HTC Touch Pro
HTC Rhodium: HTC Touch Pro2, T-Mobile MDA Vario V, T-Mobile Wing II, AT&T Tilt 2
HTC Topaz: HTC Touch Diamond2, O2 Xda Diamond 2, T-Mobile MDA Compact V, AT&T Pure
HTC Whitestone: Imagio, Touch CDMA , HTC XV6975


HTC Windows Mobile Old

 

Rhodium.
HTC T737X , HTC Touch Pro2 , Alltel & HTC Touch Pro2 , Sprint & HTC Touch Pro2 , T-Mobile MDA Vario V , T-Mobile Wing II , AT&T Tilt2

Herald
HTC P4350, HTC P4351, Dopod C800, Dopod C858, O2 Xda Terra, Vodafone VPA Compact IV,
T-Mobile Wing

Kaiser
HTC P4550, HTC TyTN II, Orange & HTC TyTN II, Vodafone VPA Compact V, Vodafone
v1615, SFR v1615, Swisscom XPA v1615
T-Mobile MDA Vario III, AT&T Tilt, O2 Xda Stellar, EMobile Emonster S11HT

Niki
HTC P5500, HTC P5520, HTC Touch Dual, Orange & HTC Touch Dual, SFR & HTC Touch Dual,
Swisscom & HTC Touch Dual, Vodafone & HTC Touch Dual, Dopod S600,
T-Mobile MDA Touch Plus, O2 Xda Star, EMobile Emonster Lite S12HT

Pharos
HTC P3470, Dopod P660

Polaris
HTC P3650, HTC P3651, HTC Touch Cruise, HTC Touch Cruise P3651, SFR & HTC Touch
Cruise, HTC Touch Find, Dopod P860, O2 Xda Orbit 2

Blackstone 
AKA: HTC T828X , HTC Touch HD , Dopod Touch HD

Diamond
AKA:HTC P3700, HTC P3701, HTC P3702, HTC Touch Diamond, HTC Touch Diamond P3702, HTC
Touch Diamond (White Gold Edition), Orange & HTC Touch Diamond
Swisscom & HTC Touch Diamond, Vodafone & HTC Touch Diamond, Dopod S900 (Touch
Diamond), O2 Xda Diamond, O2 Xda Ignito, T-Mobile MDA Compact IV,
EMobile Emonster S21HT, NTT DoCoMo PRO series HT-02A

Iolite
HTC T424X, HTC Touch Cruise, Dopod Touch Cruise, O2 Xda Guide

Jade
HTC T323X, HTC Touch 3G, Dopod Touch

Raphael
HTC T727X, HTC Touch Pro, Orange & HTC Touch Pro, Swisscom & HTC Touch Pro, Vodafone
& HTC Touch Pro, AT&T & HTC Fuze, O2 Xda Diamond Pro
O2 Xda Serra, T-Mobile MDA Vario IV, Alltel & HTC Touch Pro, Sprint & HTC Touch Pro,
Verizon XV6850, SoftBank X05HT, NTT DoCoMo PRO series HT-01A
Dopod Touch Pro

Rhodium
HTC T737X, HTC Touch Pro2, Alltel & HTC Touch Pro2, Sprint & HTC Touch Pro2,
T-Mobile MDA Vario V, T-Mobile Wing II, AT&T Tilt2

Topaz
HTC T535X , HTC Touch Diamond2 , O2 Xda Diamond 2 , T-Mobile MDA Compact V

Sedna
HTC P6500, Orange & HTC P6500, O2 Xda Mantle

Quartz
HTC T829X, HTC Max 4G

Chia sẻ bài viết này với bạn bè