How to enter my Unlock Code on Utstarcom ?

In

Model: GTX750R

1 - Put original sim carrier
2 - Type *#865625#
3 - Phone will now ask for Unlock Code

Chia sẻ bài viết này với bạn bè